कोरोना (कोव्हीड-19) या विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्याठी प्रस्तुत विद्यापीठांतर्ग सर्व संलग्न महाविद्यालये दिनांक 23 मार्च, 2020 ते 31 मार्च, 2020 दरम्यान बंद ठेवणेबाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.