सर्व महाविद्यालये, शैक्षणिक संकुले आणि प्रशासकीय विभाग येथील सर्व शैक्षणिक आणि प्रशासकीय कामकाज दिनांक 17 मे, 2020 पर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवणे बाबत

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.