घरी बसून (Work From Home) करत असतांना विद्याथ्र्यांना उपयोगी पडतील असे PPT (Power Point Presentation), E-Material, Video Lectures, Notes तयार करणेबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.