महाविद्यालयांना स्वायत्त दर्जा प्रदान करण्याची तसेच महाविद्यालयांनी स्वायत्त दर्जा राखण्यासंबंधिची मानके व उपाययोजना विनियम 2023

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.