शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता व्दारे संलग्नीकरण्याच्या नुतनीकरणाचे प्रस्ताव व शुल्क स्विकारणे बाबत.

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.