School Advisory Committee
  1. Dr. Ram Borgaonkar - Latur
  2. Bhavani Shankar - Mumbai
  3. Dr. Vaishali Deshmukh - Aurangabad
  4. Ramesh Kanole - Nanded.
  5. Prapuhalchandra Deshmukh
  6. Pushkar Shrotri - Mumbai
  7. Dr. Parvin Bhole - Pune
  8. Dr. Jayant Shevtkar - Aurangabad
  9. Shankarsen Kharade - Mumbai
  10. Dr. Ganesh Chanddhive - Mumbai

Copyright © 2020 srtmun.ac.in. All Rights Reserved.