राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची राज्यातील अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने दि. 24-29 जुलै, 2023 या कालावधीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण सप्ताह" म्हणून साजरा करण्याबाबत.

कॉपीराइट © 2020 srtmun.ac.in. सर्व हक्क राखीव.